นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ดี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2015 จำกัด ดำเนินกิจการทางด้านระบบปรับอากาศ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มีผลต่อภาวะ สิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการให้สอดคล้อง กับระบบมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ความมุ่งมั่น ดังต่อไปนี้

  1. ต้องปฏิบัติ ตามข้อกำหนดกฎหมาย และกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่เดี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  2. ดำเนินการคัดแยกของเสีย ที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัท ฯ ป้องกันและควบคุมการกำจัดของเสีย เพื่อให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
  3. ควบคุมการใช้พลังงาน และทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการลดการใช้ และนำกลับมาใช้ใหม่ 
  4. ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ในนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
  5. ส่งเสริมการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึก แก่พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลักดัน สนับสนุน ให้กิจกรรมต่างๆได้ดำเนินการ และบรรลุตามกรอบนโยบายข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ และมีการสื่อสาร นโยบายนี้ ให้กับพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณะชน ได้รับทราบ

 

                                                                                              นาย ดนัย  ภัทรพงศ์ดิลก

                                                                                                   กรรมการผู้จัดการ

Hiraiseimitsu (Thailand) Co.,Ltd.
Service contract yearly Hitachi Air cooled chiller
Overhaul Hitachi Screw Compressor & Repair A/C

Toyota Tsusho Forklift (Thailand) Co.,Ltd.
Service Maintenace A/C , Change New A/C

Singburi Hospital
Service contract yearly chilled water system York

Thai Nippon Foods Co.,Ltd.
Service Maintenace A/C , Install New A/C

Tapyrus (Thailand) Co.,Ltd. Union Nifco Co., Ltd.
Service contract yearly Hitachi Air cooled chiller & AHU
Repair A/C , Overhaul Hitachi Screw Compressor

Phelps Dodge International (Thailand) Limited
Service contract yearly Air cooled chiller
Repair A/C & Change New A/C

Superior Plating Technology Co.,Ltd.
Service Maintenance Air Condition

Union Nifco Co., Ltd.
Change Cooling Tower “Shinwa”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
Service Maintenance Air condition

Thai Engineering Products Co.,Ltd.
Repair & Change Spare Parts Air Condition

Bank of Ayudhya Public Company Limited
Service maintenance A/C & Repair A/C

Thai Mitsui Specialty Chemicals Co., Ltd.
Repair Air Condition for Clean room

Anandamahidol Hospital
Service contract yearly A/C & Installation New A/C

 

บริษัท วิถีไทย เรียล เอสเตท จำกัด
Installation New A/C PloenPloen Condominium

Transitions Optical (THAILAND) Limited
Service Contract Air Cooled & Water Cooled Chiller

People (Thailand) Co.,Ltd.
Service contract yearly Hitachi water cooled Chiller

Thepsatri Rajabhat University
Install precision air for server room

New Modern Super Pack Co.,Ltd.
Service contract yearly Hitachi water cooled Chiller

Thai Nissinmold Co.,Ltd.
Service Contract Air cooled Chiller

Advanex (Thailand) Co.,Ltd.
Service contract & Repair A/C

T.C.H. Suminoe Co.,Ltd
Install New Air Condition & Repair

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
Change Air Condition

Bangkhayaeng MuniciPality
Install New Air Condition

Mithmaitree Hospital
Service Contract Air Condition VRF System

D.H.A. Siam Walla Ltd.
Repair Air Cooled Chiller

Chulabhorn International College of Medicine
Service Contract Yearly A/C VRF System

Deeair2015

บริษัท ดี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2015 จำกัด
15/1 หมู่ 4 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 12000

E-Mail : deeair2015@gmail.com
Mobile Phone : 083-999-1732
ID Line : @dair2015
Tel : 02-010-7566

Facebook

Line

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.