Service contract

Service Contract  Yearly  

-  Split Type Air Condition 

-  AHU 

-  Chiller 

-  Cooling Tower


บริการล้างทำความสะอาด และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้ระบบปรับอากาศ และระบบน้ำเย็นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 

Visitors: 13,536